Görevi

» Türkiye’deki jeodezi, jeofizik ve yer bilimleri ile ilgili diğer disiplinlerde, araştırma ve inceleme çalışmalarını teşvik etmek,

» Yerbilimleri alanında birden fazla disiplini ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu yaparak, mükerrer çalışmaların yapılmasını önlemek ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,

» Konuyla ilgili programlar ve buna bağlı olarak projelerin hazırlanmasını sağlamak,

» İhtiyaç duyulan finansal kaynağın temini için gerekli işlemleri yürütmek,

» Projeleri takip ve kontrol etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak,

» Türkiye’nin Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) ve Uluslararası Bilimsel Kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak, bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmaları yürütmek,

» Türkiye’nin üye olduğu Uluslararası Kuruluşların faaliyetlerinde saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye’yi temsil etmek,

» Ülkemizde, kişisel veya Ulusal Kuruluşlarla yabancı kişi veya kuruluşlar aracılığı ile yapılan çalışmaların; ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak, bu gibi faaliyetler hakkında, istendiğinde yetkili kuruluşlara mütalâa vermek ve sonuçları takip etmek,

» Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye’yi ilgilendiren kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamaya çalışmak, bu kararları yaymak ve uygulanması gerekenleri takip etmek,

» Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap, vb. gibi iç yayınların yapılmasını ve dış kaynaklı yayınların Türkçe’ye çevrilerek basım ve dağıtımlarını sağlamaktır.