TUVAK

Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyasi Komisyonu (TUVAK)


Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyasi Komisyonu (TUVAK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» Volkanoloji ve Arziçi Kimyası alanına giren konularda; bilimsel çalışmalar yapmak, geliştirmek, teşvik etmek, önerilerde bulunmak ve bunların sonuçlarını değerlendirilmek üzere konseye sunmak,

» İlgili IAVCEI organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,

» Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan diğer TUJJB organları ile işbirliğinde bulunmak,

» Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUJJB organları ile işbirliğinde bulunmak,

» Alınan kararlara uygun olarak, temsilci kurum ile idari ve bilimsel irtibatı sağlamak,

» TUJJB konsey toplantılarına götürülecek konular hakkında öneriler hazırlamak,

» İlgili kuruluşlarca kendisine iletilen konularda görüş belirtmek,

» Volkanolojik değerlerden ulusal güvenlik yönünden korunması gerekli görülenler için önerilerde bulunmak,

» Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerekli toplantıları yapmak,

» Komisyonun çalışma usullerini belirleyen iç tüzüğü hazırlamak ve konseyin onayına sunmak,

» Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak veya ülke ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışma grupları oluşturmak,

» Çalışma gruplarınca ulusal rapora girmesi önerilen konuları karara bağlamak,

» IAVCEI toplantılarına katılacak üyeleri belirlemek ve komisyonun temsilini sağlamak,

» Volkanoloji ve Arziçi Kimyası alanındaki faaliyetlerde ulusal ve uluslararası standardı sağlamak, tekrarları önlemek için komisyon başkanı vasıtasıyla ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşları ikaz ve sonuçları takip etmek,

» Çalışma alanına giren tüm konularda gereken kararları almaktır.

YUKARI