TUJJB'NİN GÖREVLERİ

» Türkiye’deki jeodezi, jeofizik ve yer bilimleri ile ilgili diğer disiplinlerde, araştırma ve inceleme çalışmalarını teşvik etmek,

» Yerbilimleri alanında birden fazla disiplini ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu yaparak, mükerrer çalışmaların yapılmasını önlemek ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,

» Konuyla ilgili programlar ve buna bağlı olarak projelerin hazırlanmasını sağlamak,

» İhtiyaç duyulan finansal kaynağın temini için gerekli işlemleri yürütmek,

» Projeleri takip ve kontrol etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak,

» Türkiye’nin Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) ve Uluslararası Bilimsel Kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak, bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmaları yürütmek,

» Türkiye’nin üye olduğu Uluslararası Kuruluşların faaliyetlerinde saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye’yi temsil etmek,

» Ülkemizde, kişisel veya Ulusal Kuruluşlarla yabancı kişi veya kuruluşlar aracılığı ile yapılan çalışmaların; ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak, bu gibi faaliyetler hakkında, istendiğinde yetkili kuruluşlara mütalâa vermek ve sonuçları takip etmek,

» Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye’yi ilgilendiren kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamaya çalışmak, bu kararları yaymak ve uygulanması gerekenleri takip etmek,

» Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap, vb. gibi iç yayınların yapılmasını ve dış kaynaklı yayınların Türkçe’ye çevrilerek basım ve dağıtımlarını sağlamaktır.

YUKARI