TUMAK

Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği Komisyonu (TUMAK)


Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği Komisyonu (TUMAK), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği alanına giren konularda; bilimsel çalışmalar yapmak, geliştirmek, desteklemek, önerilerde bulunmak ve bunların sonuçlarını değerlendirilmek üzere konseye sunmak,

» İlgili IUGG organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,

» Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan diğer ilgili TUMAK organlarına bilgi vermek,

» Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUJJB organlarına bilgi vermek,

» Alınan kararlara uygun olarak, temsilci kurumu ile idari ve bilimsel irtibatı sağlamak,

» TUJJB konseye toplantılarına götürülecek konular hakkında öneriler hazırlamak,

» İlgili kuruluşlarca kendisine iletilen konularda görüş belirtmek,

» Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerekli toplantıları yapmak,

» Komisyonun çalışma usullerini belirleyen iç tüzüğü hazırlamak ve konseyin onayına sunmak,

» Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak veya ülke ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışma grupları oluşturmak,

» Çalışma guruplarınca ulusal rapora girmesi önerilen konuları karara bağlamak,

» IUGG toplantılarına katılacak üyeleri belirlemek ve komisyonun temsilini sağlamak,

» Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği alanındaki faaliyetlerde ulusal ve uluslararası standardı sağlamak, tekrarları önlemek için komisyon başkanı vasıtasıyla ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşları ikaz ve sonuçları takip etmek,

» Hazırlanacak programlar kapsamında yürütülecek projelerin finansmanı amacıyla fonlar nezdinde oluşturulan TUJJB kaynaklarını TUMAK tarafından üretilen projelere tahsis edilmesini sağlamak amacıyla TUJJB ile protokoller imzalayarak yapılan tahsisi protokoller çerçevesinde kullanmak,

» Çalışma alanına giren diğer tüm konularda gereken kararları almaktır.

İletişim Bilgileri:

Eşref AKYILDIZ
Meteoroloji Mühendisi
TUMAK Sekreteri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Telefon: (0312) 302 25 05
Faks: (0312) 361 20 40
E-Posta: eakyildiz@mgm.gov.tr

YUKARI